Venneforeningens vedtekter

VEDTEKTER FOR OSLOFJORDMUSEETS VENNER

Vedtatt på stiftelsesmøtet 17. april 2008, endret av årsmøtene 4. feb. 2009,

24. april 2012 og ekstraordinært årsmøte 23. okt 2012.

1. Formål. I samarbeid med Oslofjordmuseet vil Oslofjordmuseets

Venner, gjennom medlemsmøter, åpne arrangementer, faglige møter,

opplæring og seminarer søke å fremme interessen for kystkulturen i Akershus.

Grunnlaget for venneforeningens arbeide er Oslofjordmuseets trebåtsamling

og kystkulturarbeide.

2. Medlemskap er åpent for enkeltperson, lag, forening og selskap som betaler

kontingent og er engasjert i kystkultur.

3. Årsmøtet er venneforeningens høyeste myndighet og avholdes i tiden mars

hvert år. Innkalling til årsmøtet med saksliste og årsmelding sendes

medlemmer senest 3 uker før årsmøtet. Regnskaper omdeles på årsmøtet.

Årsmøtet ledes av en utvalgt fra venneforeningen, årsmøtet velger

referent og to protokollvitner.

Dagsorden for årsmøtet er følgende:

1. Årsmelding.

2. Styrets regnskaper og revisjonsberetning.

3. Saker til behandling.

4. Fastsettelse av kontingent.

Valg av styreleder og minimum 4 styremedlemmer og minimum 2

varamedlemmer.

Valg av valgkomité på minimum 2 medlemmer

Valg av revisor.

Saker til behandling på årsmøtet må være sendt styret senest 14 dager før

Styret velges for 2 år av gangen, styreleder velges særskilt og for ett år ad

Stemmeberettiget er medlemmer som har betalt kontingent, fullmakter er ikke

Vedtak fattes med simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant

de tilstedeværende medlemmer på årsmøtet.

Regnskaper og styrereferater skal være tilstede på årsmøtet.

Årsmøtereferatet undertegnes av møteleder, referent og protokollvitnene.

Årsmøtereferat distribueres medlemmene inne 2 måneder.

4. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller 10 % av medlemmene

ønsker det. Styret har ansvar for innkalling av ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 2 ukers varsel. Saksliste skal

følge innkallingen. Stemmeberettiget er de som har betalt kontingent.

Styret administrerer foreningen mellom årsmøtene og representerer

foreningen utad. Styret konstituerer nestleder, sekretær, og kasserer.

Styreleder innkaller til styremøtene. For å være vedtaksgyldig, må minst 3

styremedlemmer være tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Regnskapsåret avsluttes 1 måned før årsmøtet.

Vedtekter, etter endringer på ekstraordnært årsmøte 23.10.2012.