Venneforeningens vedtekter

Formål og vedtekter

Vedtatt på stiftelsesmøtet 17. april 2008, endret av årsmøtene 4. feb. 2009, 24. april 2012, ekstraordinært årsmøte 23. okt. 2012, årsmøte 12. mars 2015, årsmøte 13. februar 2017 og årsmøte 5. februar 2019.

 1. Formål. I samarbeid med Oslofjordmuseet vil Oslofjordmuseets Venner, gjennom medlemsmøter, åpne arrangementer, faglige møter, opplæring og seminarer søke å fremme interessen for kystkulturen i Akershus.
 2. Medlemskap er åpent for enkeltperson, lag, forening og selskap som betaler kontingent og er engasjert i kystkultur.
 3. Årsmøtet er venneforeningens høyeste myndighet og avholdes i tiden mars hvert år. Innkalling til årsmøtet med saksliste og årsmelding sendes medlemmer senest 3 uker før årsmøtet. Regnskaper omdeles på årsmøtet. Årsmøtet ledes av en utvalgt fra venneforeningen, årsmøtet velger referent og to protokollvitner.

Dagsorden for årsmøtet er følgende:

 1. Årsmelding.
 2. Styrets regnskaper og revisjonsberetning.
 3. Saker til behandling.
 4. Fastsettelse av kontingent.
 5. Valg:
   • Valg av styreleder for ett år og minimum 4 styremedlemmer .
   • Valg av valgkomité på minimum 2 medlemmer
   • Valg av revisor med varaman

Saker til behandling på årsmøtet må være sendt styret senest 14 dager før årsmøtet.

Styreleder velges særskilt for 1 år ad gangen og styremedlemmer velges for 2 år.

Stemmeberettiget er medlemmer som har betalt kontingent, fullmakter er ikke gyldig.

Vedtak fattes med simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de tilstedeværende medlemmer på årsmøtet.

Regnskaper og styrereferater skal være tilstede på årsmøtet.

Årsmøtereferatet undertegnes av møteleder, referent og protokollvitnene. Årsmøtereferat distribueres medlemmene inne 2 måneder.

4.  Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller 10 % av medlemmene ønsker det.  Styret har ansvar for innkalling av ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 2 ukers varsel. Saksliste skal følge innkallingen. Stemmeberettiget er de som har betalt kontingent for foregående år.

5.  Styret

Styret administrerer foreningen mellom årsmøtene og representerer foreningen utad. Styret konstituerer nestleder, sekretær, og kasserer.   Styreleder innkaller til styremøtene. For å være vedtaksgyldig, må minst 3 styremedlemmer være tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Regnskapsåret følger kalenderåret.